(1)
برهانی ف.; عباس‌زاده ع. تیم پزشکی و مسئولیت پرستاران. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 1, 122-146.