(1)
زرگران آ.; محقق زاده ع.; قاسمی ی.; مروت م. اخلاق پزشکی در ایران باستان. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 1, 91-121.