(1)
نصر س. ح.; عباسی م. م. دادخواهی حیوانات علیه انسان رساله ای از اخوان الصفا. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 1, 67-90.