(1)
فیض س. ر. مفهوم کیفر ازدیدگاه صوفیان با تکیه بر مکتب ابن عربی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 1, 39-66.