(1)
ساشادینا ع.; زالی م. ع.; عباسی م. تبیین پارامترهای آموزشی اخلاق زیستی اسلامی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 1, 13-38.