(1)
طاهری م. راهنمای نویسندگان مجله اخلاق پزشکی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2.