(1)
رحمانی منشادی ح. مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 157-195.