(1)
ثقه الاسلام ط.; رضایی ا.; خوشکار ع.; موسوی م. ا. رشد اخلاق در انسان از ديدگاه دانشمندان اسلامي و روانشناسان جديد. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 141-155.