(1)
ربانی م. نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري (ره). Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 129-140.