(1)
موسوی س. ر.; مهدیخواه ز. تصميم گيري اخلاقي در جراحي مبتني بر دستگاه راس. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 119-127.