(1)
عزيزي م. ح. داد و ستد علمی ایران و کشورهای اسلامی با غرب در زمينه علوم پزشكي. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 93-118.