(1)
نظري‌ توكلي س. ملاحظات‌ اخلاقي‌ در قطع‌ حمايت‌ از حيات‌ مردگان‌ مغزي‌. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 73-92.