(1)
عباسی م. در جستجوی حکمت؛ حلقه مفقوده طبابت امروز. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 49-71.