(1)
عزیزی ف. اخلاق در پژوهش های بالینی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 33-47.