(1)
زالی ع. نقش اخلاق پزشکی در نظام جامع سلامت. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 11-32.