(1)
بزميش.; متولي زاده اردكانيع. ژن درماني و اخلاق پزشكي. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 189-199.