(1)
بزميش.; متولي زاده اردكانيع. ژن درماني و اخلاق پزشكي. MEJ 2016, 2, 189-199.