(1)
همتی مقدما.; زمانیم. اخلاق در تحقیقات سلول های بنیادی جنینی و اینهمانی شخصی. MEJ 2016, 2, 171-187.