(1)
موسویس. ر.; مهدی خواهز. نقش اخلاق پزشكي در اقتصاد سلامت. MEJ 2016, 2, 159-170.