(1)
جولاییس.; متولی زاده اردکانیع. ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 121-133.