(1)
جولاییس.; متولی زاده اردکانیع. ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن. MEJ 2016, 2, 121-133.