(1)
تابعيس. ض. ا.; پارساییح. رابطه پزشك و بيمار. MEJ 2016, 2, 107-120.