(1)
ترک مقدمل.; عباسیم.; آزادانیز. تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 2, 71-106.