(1)
ترک مقدمل.; عباسیم.; آزادانیز. تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان. MEJ 2016, 2, 71-106.