(1)
محقق دامادس. م. خودكشي از منظر حكمت عملي، فلسفه اخلاق و فقه اسلامي. MEJ 2016, 2, 13-44.