(1)
گل‌محمدیانم.; بهروزین.; یاسمی‌نژادپ. هوش اخلاقی، ماهیت و ضرورت آن. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki 2015, 9, 121-142.