[1]
سابقی ح., نصیری ا., زارعی م., کاظمی تبار ا. و گلباف د. 2017. رعایت کرامت انسانی در مراقبت از سالمندان از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 9, 32 (دسامبر 2017), 45–70. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v9i32.9498.