[1]
عباسیم. 2013. سخن سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 4 (اکتبر 2013), 7-10. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.621.