[1]
نیرومند توماج س., اسمعیل نژاد گنجی س., شیرافکن ه. و منوچهری ع.ا. 2023. بررسی سطح آگاهی بیماران بخش‌های داخلی و ارتوپدی از رضایت آگاهانه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 16, 47 (آگوست 2023), 1–10.