[1]
بحرینیانس., سعادتر., شاكرين. و عزیزیف. 2012. بررسي نگرش بيماران نسبت به تأثير معنويت در روند درمان آنان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 4, 14 (می 2012). DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3798.