[1]
اصفهانی م.م. 2012. سلامت معنوی و دیدگاه‌ها. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 4, 14 (نوامبر 2012). DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3792.