[1]
علي يوسفيح. و شيرانيم. 2009. بهداشت فردي و محيط در فرهنگ اسلامي ايراني. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 3, 9 (ژانویه 2009), 47-72. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v3i9.3725.