[1]
صادقیر. و صادقیت. 2022. تبیین عوامل زمینه‌ساز تبعیض در مراقبت بیماران از دیدگاه دانشجویان و مدرسین پرستاری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (ژانویه 2022), 1-13. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.36736.