[1]
مقدمع. و رنجی جفرودین. 2022. تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت با میانجی‌گری انگیزه ذاتی در پرستاران . مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (ژانویه 2022), 1-15. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.36441.