[1]
لطفي كاشانيف., وزيريش., ارجمندس., موسويس.م. و هاشميهم. 2012. اثربخشي مداخله‌ي معنوي بركاهش پريشاني مادران كودكان مبتلا به سرطان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 20 (اکتبر 2012), 173-186. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3640.