[1]
جعفریم., سبزواریس., برهانیف. و بانشیم. 2012. دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مراقبت معنوی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 20 (اکتبر 2012), 155-171. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3637.