[1]
بحرينيانس.ع., دلشادح., شاكرين. و عزیزیف. 2012. بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 20 (اکتبر 2012), 127-153. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3636.