[1]
بوالهریج., دوس علی ونده. و میرزاییم. 2012. رویکرد معنوی در آموزش پزشکی و علوم انسانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 20 (اکتبر 2012), 101-125. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3635.