[1]
ابوالقاسمیم.ج. 2012. مفهوم‌شناسي سلامت معنوي و گستره آن در نگرش دینی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 20 (اکتبر 2012), 45-68. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3633.