[1]
ابوالقاسمیح. 2012. نامه به سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 20 (اکتبر 2012), 8-10. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3631.