[1]
عباسیم., عزیزیف., شمسی گوشکیا., ناصری رادم. و اکبری لاکهم. 2012. تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 20 (اکتبر 2012), 11-44. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3629.