[1]
روشن‌زادهم., نفرم., تاج‌آبادیع. و محمدیس. 2021. پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (نوامبر 2021), 1-12. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35934.