[1]
محسن‌پورم. و طاهری گودرزیح. 2021. همبستگی رفتار اخلاقی با تاب‌آوری پرستاران: نقش میانجی پذیرش اجتماعی و اعتماد سازمانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (نوامبر 2021), 1-17. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35869.