[1]
دانیالیس. و مظلوم‌رهنیع. 2022. ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه اخلاق در کووید 19: اخلاق در کووید. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (ژانویه 2022), 1-19. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35670.