[1]
محمودیم., مهاجرانب. و رزاقیم. 2022. تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان با آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (فوریه 2022), 1-16. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35618.