[1]
رحمتیص. و سیفیر. 2021. ارتباط درک پرستاران از عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد آنان در آزمون‌های ده‌گانه اعتباربخشی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد در سال 1399. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (آگوست 2021), 1-13. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35569.