[1]
قاسم‌زاده علیشاهیا., زاهد بابلانع., معینی‌کیام., کاظمیس., مکلفخ. و دیوبندا. 2021. تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان با آزمون نقش میانجی اشتیاق شغلی و کار تیمی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (ژوئن 2021), 1-18. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.31514.