[1]
محمد علیزاده ا., داوری ف., منصوری م. و محمدنیا م. 2017. تحلیل خطاهای پزشكی: یک مطالعه موردی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 10, 38 (ژانویه 2017), 59–68. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v10i38.15879.