[1]
عباسی م. 2016. سخن سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 1, 2 (اکتبر 2016), 7–12. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14563.