[1]
بسامی م. 2016. اتانازی از دیدگاه اخلاق و ادیان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 1, 2 (اکتبر 2016), 169–196. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14562.