[1]
طباطبایی ف.س. 2016. مسئولیت دندان پزشکان در استفاده از زیست موادها و ملاحظات اخلاقی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 1, 2 (اکتبر 2016), 147–168. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14561.