[1]
برهانی ف. و عباس‌زاده ع. 2016. تیم پزشکی و مسئولیت پرستاران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 1, 2 (اکتبر 2016), 122–146. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14560.