[1]
زرگران آ., محقق زاده ع., قاسمی ی. و مروت م. 2016. اخلاق پزشکی در ایران باستان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 1, 2 (اکتبر 2016), 91–121. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14559.